Stel gerust uw vraag, wij reageren altijd binnen 24 uur!

Algemene voorwaarden mr dj

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Mister DJ: Mister DJ, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Veldhoven, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 68906277.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Mister DJ een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen de opdrachtgever en Mister DJ tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Mister DJ zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten.
 5. Diensten/dienstverlening: alle diensten waartoe Mister DJ zich in het kader van de overeenkomst jegens de opdrachtgever heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, de beschikbaarstelling van discjockeys, het verzorgen van drive-in shows en/of maatwerkprojecten ten aanzien van feesten en partijen, één en ander in de ruimste zin des woords.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mister DJ en iedere tot stand gekomen overeenkomst. De verhuurvoorwaarden van Mister DJ zijn mede op de overeenkomst van toepassing indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voorziet in de verhuur van zaken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Mister DJ vrijblijvend.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Mister DJ, binden hem niet.
 3. Aan een aanbod van Mister DJ dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mister DJ niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Mister DJ, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mister DJ anders aangeeft.
 6. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. |  DERDEN EN TERMIJNEN

 1. Mister DJ is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, onverminderd zijn verplichting tot de deugdelijke nakoming van de overeenkomst. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing. Ook in geval uitdrukkelijk de beschikbaarstelling van een bepaalde discjockey is overeengekomen, kan Mister DJ deze vervangen indien onvoorziene omstandigheden Mister DJ daartoe noodzaken, met dien verstande dat de opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst op te zeggen indien nakoming van de overeenkomst door de vervangende discjockey redelijkerwijs niet van de opdrachtgever kan worden gevergd. In geval van een dergelijke opzegging is Mister DJ niet gehouden enige schade anders dan de eventuele in het kader van overeenkomst reeds verrichte betalingen, aan de opdrachtgever te vergoeden.
  1. Voor zover het niet betreft de uitvoering van de diensten op een bepaalde dag en/of op een bepaald tijdstip, na verstrijken waarvan nakoming blijvend onmogelijk is, zijn alle door Mister DJ vermelde (uitvoerings)termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Mister DJ treedt in dergelijke gevallen niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Mister DJ schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij Mister DJ een redelijke termijn geeft waarbinnen Mister DJ de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 5. |  ANNULERING

 1. De overeengekomen dienstverlening kan na totstandkoming van de overeenkomst niet tussentijds door de opdrachtgever worden geannuleerd, tenzij de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval lid 3 toepassing vindt.
 2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst, ondanks, doch onverminderd het bepaalde in lid 1, toch tussentijds annuleert, behoudt Mister DJ zich het recht voor betaling van de volledige overeengekomen prijs te vorderen. Onverminderd het vorenstaande, komen in elk geval voor rekening van de opdrachtgever, de overeengekomen prijzen in verband met alle vóór de annulering reeds verleende diensten, alsmede de reeds gemaakte en noodzakelijkerwijs nog te maken onkosten.
 3. Indien de overeenkomst na totstandkoming daarvan tussentijds wordt geannuleerd door de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dient die opdrachtgever aan Mister DJ te vergoeden de onkosten verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst, alsmede een redelijk deel van het honorarium van Mister DJ. Indien dit gelet op het moment van annulering en overige omstandigheden van het geval redelijk is, is Mister DJ gerechtigd de volledige overeengekomen prijs te vorderen, ook indien de opdrachtgever handelt in hoedanigheid van consument.
 4. In afwijking van de voorgaande leden, doch onverminderd het bepaalde in lid 3, is de opdrachtgever in geval van een annulering van een DJ-show, ongeacht de datum of tijdstip van de annulering een vast bedrag van € 175,00 verschuldigd. Ook ten aanzien van het videogastenboek is het bovenstaande niet van toepassing. In geval van annulering van het videogastenboek, is de opdrachtgever een vast bedrag van € 50,00 verschuldigd

ARTIKEL 6. |  VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever staat in voor de tijdige verstrekking aan Mister DJ van alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is. De opdrachtgever staat voorts in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. In geval plaatsing of opslag van door Mister DJ mee te brengen zaken op een bovenverdieping dient te geschieden, dient de opdrachtgever daarvan tijdig mededeling te doen aan Mister DJ teneinde het voor Mister DJ mogelijk te maken voor extra opbouwkracht zorg te dragen. Hiervoor worden extra kosten aan de opdrachtgever doorberekend. Het is de opdrachtgever niet toegestaan op eigen gelegenheid voor de opslag of plaatsing op een bovenverdieping van door Mister DJ mee te brengen zaken zorg te dragen.
 2. Voorts dient de opdrachtgever Mister DJ steeds onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die, al dan niet na totstandkoming van de overeenkomst, in verband met de uitvoering of voortzetting van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst door Mister DJ te optimaliseren.
 3. Indien overeengekomen is dat door de opdrachtgever medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de opdrachtgever, dan wel overige door de opdrachtgever in te schakelen derden bij de uitvoering van overeenkomsten worden betrokken, staat de opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking van Mister DJ staan en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
 4. De opdrachtgever staat ervoor in dat Mister DJ de overeengekomen diensten tijdig kan verrichten en dat de plaats van uitvoering daarvoor geschikt is en de toegangswegen en –deuren geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de overeenkomst door Mister DJ mee te brengen zaken. Voorts staat de opdrachtgever er voor in dat de aangewezen ruimte voor opslag en plaatsing van de hier bedoelde zaken daarvoor geschikt is. In geval er te weinig ruimte is voor de plaatsing c.q. opslag van deze zaken, is Mister DJ gerechtigd, onverminderd het bepaalde in lid 9, om vervangende zaken met een kleinere omvang ter beschikking te stellen zonder dat de opdrachtgever aanspraak maakt op enige compensatie.
 5. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid van de zaken van de opdrachtgever waarmee of waarop in het kader van de overeenkomst dient te worden gewerkt.
 6. Indien de opdrachtgever voor uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk is voor het aanleveren van materialen of andere zaken, dan dient de opdrachtgever deze zaken tijdig op de locatie van uitvoering, en wel op de etage van uitvoering, ter beschikking van Mister DJ te (doen) stellen.
 7. Indien de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst zaken ter beschikking stelt van Mister DJ, staat hij ervoor in dat hij die zaken krachtens een schadeverzekering voldoende heeft verzekerd. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Mister DJ, aanvaardt hij geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan zaken van de opdrachtgever ingetreden bij de uitvoering van de overeenkomst. Tevens staat de opdrachtgever ervoor in dat de zaken die door Mister DJ worden meegebracht en op locatie van de opdrachtgever worden geplaatst of opgeslagen, krachtens een schadeverzekering voldoende zijn verzekerd. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle gedurende de uitvoering van de overeenkomst aan zijn eigen zaken, alsmede aan de zaken van Mister DJ berokkende schade, door hem, zijn ondergeschikten, dan wel bezoekers. Eén en ander voor zover de opdrachtgever niet bewijst dat de schade uitsluitend aan Mister DJ kan worden toegerekend.
 8. Mister DJ dient kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere voorzieningen op locatie die voor de uitvoering van de diensten van belang zijn.
 9. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de bovenstaande leden van dit artikel, is Mister DJ, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, eventuele vertragings-/wachturen, geleden schade en extra gemaakte kosten om de tekortkoming van de opdrachtgever ten behoeve van tijdige en deugdelijke uitvoering van de overeenkomst ongedaan te maken, door te berekenen aan de opdrachtgever.
 10. De verplichtingen van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel gelden ook ten behoeve van door Mister DJ ingeschakelde derden.
 11. Eerdere opbouw dan op het oorspronkelijke overeengekomen tijdstip is mogelijk, mits een daartoe strekkend verzoek ten minste één maand tevoren bij Mister DJ wordt ingediend. Voor elk uur dat de een discjockey eerder dan het betreffende optreden aanwezig zal zijn in verband met eerdere opbouw, wordt een extra tarief van € 25,- berekend.

ARTIKEL 7. |  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd. Mister DJ zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Mister DJ zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Mister DJ gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de overeenkomst gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Mister DJ op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Mister DJ de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Mister DJ zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Mister DJ een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 8. |  OVERMACHT

 1. Mister DJ is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij als gevolg van overmacht gehinderd wordt (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. Mister DJ doet van de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
 2. Indien de overmachtsituatie nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de andere partij aanspraak maakt op enige schadevergoeding.

Voor reeds geleverde prestaties is de opdrachtgever, ook in geval van overmacht, de overeengekomen prijs verschuldigd als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

 

ARTIKEL 9. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Mister DJ is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijke te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet-tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Mister DJ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien op de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Mister DJ gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voorts is Mister DJ gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Mister DJ op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die Mister DJ ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Mister DJ de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Mister DJ vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Parkeer- en reiskosten worden op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever doorberekend.
 2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór voltooiing van de dienstverlening een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Mister DJ gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Voorts is Mister DJ gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór voltooiing van de dienstverlening openbaren, aan de opdrachtgever door te berekenen. Het vorenstaande geldt eveneens voor de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met dien verstande dat die opdrachtgever de overeenkomst na doorberekening van de prijsverhoging kan ontbinden, mits Mister DJ alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen.
 4. Mister DJ is steeds bevoegd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijzen te vorderen. De opdrachtgever maakt niet eerder aanspraak op uitvoering van de opdracht door Mister DJ voor zolang deze vooruitbetaling nog niet door Mister DJ is ontvangen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.
 6. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Mister DJ voorgeschreven wijze.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de opdrachtgever handelt in hoedanigheid van consument.
 8. Alle redelijke kosten, zowel (buiten)gerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 11. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Mister DJ, draagt Mister DJ geen aansprakelijkheid voor enige in verband met de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of derden geleden schade. In het bijzonder draagt Mister DJ geen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in de overige gevallen in deze voorwaarden.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming voor het gebruik van door Mister DJ beschikbaar gesteld materiaal op locatie van uitvoering. In geval deze toestemming ontbreekt, kan dit niet als tekortkoming van Mister DJ worden aangemerkt en maakt de opdrachtgever ter zake nimmer aanspraak op enige compensatie.
 3. Het gebruik van door Mister DJ beschikbaar gesteld materiaal geschiedt op eigen risico van de opdrachtgever, ook indien dit materiaal in het kader van de overeenkomst door Mister DJ wordt gebruikt. Schade, bijvoorbeeld aan vloeren, almede eventuele schoonmaakkosten komen nimmer voor rekening van Mister DJ.
 4. Mister DJ draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat hij is uitgegaan van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 5. In geval van een aanspraak van de opdrachtgever op grond van tekortkomingen van door Mister DJ ingeschakelde derden, dient de opdrachtgever zich optimaal in te spannen om met die derden tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. Indien de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, op grond van een dergelijke aanspraak een gerechtelijke procedure wenst aan te vangen, dient hij, met uitsluiting van Mister DJ, deze derde in rechte aan te spreken alvorens hij zijn eventuele rechten jegens Mister DJ geldig maakt.
 6. Voor aan Mister DJ toerekenbare (zaak)schade welke wordt gedekt door verzekeringen van de opdrachtgever, is Mister DJ nimmer aansprakelijk.
 7. Mister DJ is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Mister DJ bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mister DJ aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Mister DJ toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 8. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Mister DJ mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Mister DJ betrekking heeft.
 9. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Mister DJ meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Mister DJ wordt uitgekeerd.
 10. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Mister DJ bedraagt één jaar.
 11. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Mister DJ, zal de opdrachtgever Mister DJ vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Mister DJ.
 12. Alle schade die Mister DJ lijdt als gevolg van een aan de opdrachtgever toerekenbare omstandigheid, komt voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 12. |  BUMA-, STEMRA- EN SENA-RECHTEN

Alle kosten met betrekking tot BUMA-, STEMRA-, SENA-rechten, die voortvloeien uit het in verband met de uitvoering van de overeenkomst ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch, hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt middels de door Mister DJ beschikbaar gestelde of gebruikte zaken, zijn geheel voor rekening van de locatie waar uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven, welke locatie Mister DJ vrijwaart van elke mogelijke aanspraak ter zake door BUMA, STEMRA en/of SENA.

 

ARTIKEL 13. |  GEBRUIK BEELD- EN FILMMATERIAAL

Mister DJ is gerechtigd tijdens evenementen waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft, foto’s en filmpjes te (doen) maken en deze te gebruiken voor eigen marketingdoeleinden en te verspreiden middels social media.

 

ARTIKEL 14. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Mister DJ is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Mister DJ aangewezen om van geschillen kennis te nemen.